Chinese Preventive Medicine Association

Leadership

The 6th Council Members of CPMA

President
Li Bin

Honorary President
Wang Longde

Executive Vice President & Secretary General
Feng Zijian

Vice Presidents
Qiao Jie
Li Liming
Yang Weizhong
Gu Xiaohong
Zhang Xue
Gu Dongfeng
Chang Jile
Liang Xiaofeng


The 1st Supervisory Board Members of CPMA

Chief Supervisor:Liang Dongming
Vice Supervisor:Deng Ying
Supervisor:Zhang Lingli、Hu Yonghua、Liu Shan

Chinese Preventive Medicine Association

© Copyright 2022 CPMA - All Rights Reserved